top of page

Verantwoording, Privacy en ANBI

Doelstellingen Stichting Wijdekerk

  1. De belangen van de LHBT+ groep en diens omgeving in christelijk Nederland te behartigen en zich sterk te maken dat elk persoon een natuurlijke, gelijkwaardige plaats krijgt in alle kerken van Nederland.

  2. Kerken oproepen om inzicht te verschaffen in hun beleid rond LHBT+-mensen. 

  3. Een platform te zijn voor het creëren van meer bewustwording betreffende de aangedane schade aan LHBT+-mensen in verschillende christelijke kringen.

  4. Het organiseren van activiteiten om LHBT+-mensen hun stem te geven en hun rechtvaardige positie voor God te laten innemen.

  5. Christelijke LHBT+-mensen met elkaar in contact te brengen.

  6. Een platform zijn waar de LHBT+-mensen zijn of haar verhaal ongecensureerd kwijt kan. Veiligheid nemen we daarbij in acht en anonimiteit wordt gegeven waar nodig.

  7. Alle werkzaamheden in de ruimste zin van het woord doen die het bereiken van het doel bevorderen en verder alles wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

  8. Alle werkzaamheden voor Wijdekerk worden door bestuur en vrijwilligers onbezoldigd uitgevoerd.

 

Onze activiteiten en financiële verantwoording vind je in ons beleidsplan 2023.

Aannamebeleid vrijwilligers

Stichting Wijdekerk heeft meer dan zestig vrijwilligers. Zij vormen het hart van onze organisatie. Om ervoor te zorgen dat we kunnen blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, hanteren wij een korte procedure, ons aannamebeleid.

De nieuwe vrijwilliger maakt kennis met een lid van het bestuur. De vrijwilliger ondertekent onze visiebrief. Voor iedere vrijwilliger wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd.

 

Wijdekerk is dankbaar dat we samen als team, en met betrokkenen binnen ons netwerk, er kunnen zijn voor die mensen en organisaties die onze steun kunnen gebruiken. Samen zijn Wijdekerk. We bidden dat onze inzet helpt om Nederland een veiligere plek te maken voor LHBT+-personen. Moge Gods liefde door ons heen te zien zijn.

Vertrouwenspersonen

Stichting Wijdekerk heeft twee externe vertrouwenspersonen: Ellemieke Tempelaar (em.tempelaar@gmail.com) en Els van der Naalt (info@coachtime.nl). Zij zijn het eerste aanspreekpunt bij het melden van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag door een vrijwilliger van stichting Wijdekerk.

 

Privacyverklaring

Wij gaan vertrouwelijk om met alle informatie die je ons geeft. Persoons- of adresgegevens gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt. Lees hierover in onze privacyverklaring.

ANBI

Wijdekerk heeft in februari 2020 de ANBI status ontvangen met ingangsdatum 1 januari 2019.

Onze financiële verantwoording  kun je terugvinden in de volgende documenten:

Vertrouwenspersonen
Wijdekerk ANBI.png
samen zijn wijdekerk
bottom of page