top of page

Algemene informatie kerkverbanden

Er zijn veel soorten kerken. Zoek je een kerk, en zie je door de bomen het bos niet meer? Wijdekerk helpt je een eindje op weg. Hieronder vind je een overzicht op alfabetische volgorde. Kijk voor meer informatie op de eigen website van de kerken.

apgen.jpg
Apostolisch Genootschap

Ontstaan: 1951

Karakter: vrijzinnig, religieus-humanistisch

Quote: Je kunt van elkaar leren, samen wijzer worden en ontdekken hoe je betekenisvol kunt leven.

Grootte: ongeveer 15.000 leden, verspreid over ruim 70 gemeenschappen

logo_bondveg.png
Bond van Vrije Evangelische Gemeenten

Ontstaan: 1850

Karakter: evangelisch

Quote: De bijbel daagt je uit om iedere dag opnieuw te bedenken wat je geloof betekent.

Grootte: 30 gemeentes

logo_CGK.png
Christelijk Gereformeerde Kerken

Ontstaan: 1892

Karakter: orthodox gereformeerd

Quote: De Christelijke Gereformeerde Kerken zien de Bijbel als het woord van God. De hoofdpunten uit de Bijbel zijn samengevat in de drie belijdenisgeschriften.

Grootte: 180 gemeentes

logo_doopsgezind.png
Doopsgezinde Gemeenten

Ontstaan: begin 16e eeuw

Karakter: persoonlijke geloofsvrijheid, verdieping, verbondenheid, inzet voor vrede

Quote: Voor ons betekent in God geloven vooral een wijze van leven.

Grootte: 107 gemeentes

EBG-logo-100.png
Evangelische Broedergemeente

Ontstaan: 1722 in Saksen (D). Sinds 1736 in Nederland.

Karakter: Piëtistische opwekkingsbeweging

Quote: De Evangelische Broedergemeente (ook Hernhutters of Moravische broeders genoemd) hecht waarde aan oecumenische contacten en verbindingen. Kenmerken van ons kerkelijk leven zijn: openheid en verbondenheid. Een levend geloof aan Jezus Christus als Heer van de kerk en van het persoonlijk leven is bepalend voor ons kerkelijk leven. 

Grootte: 7 gemeentes met 20 locaties

logo_FVEG.png
Federatie van de Vrije Evangelische Gemeenten

Ontstaan: 1987

Karakter: evangelisch

Quote: De Bijbel is het hoogste gezag en de enige toetssteen voor alle vragen van geloof en leven.

Grootte: 16 gemeentes

logo_GB.png
Gereformeerde Bond (binnen de PKN)

Ontstaan: 1906

Karakter: orthodox gereformeerd

Quote: Het ontstaan van de Gereformeerde Bond moet gezien worden vanuit de noodzaak om in de Nederlandse Hervormde Kerk op te komen voor de leer van de Reformatie, zoals die met name in de belijdenisgeschriften is verwoord.

Grootte: 475 wijkgemeentes binnen de PKN

logo_GG.png
Gereformeerde Gemeenten

Ontstaan: 1907

Karakter: orthodox gereformeerd, bevindelijk gereformeerd

Quote: Het belangrijkste is de grondslag van ons kerkverband, die gebaseerd is op het onfeilbaar Woord van God en de Drie Formulieren van Enigheid.

Grootte: 152 gemeentes

gergeminned.jpg
Gereformeerde Gemeenten in Nederland

Ontstaan: 1953

Karakter: orthodox gereformeerd, bevindelijk gereformeerd

Quote: De Gereformeerde Gemeenten in Nederland vormen een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk.

Grootte: 49 gemeentes

logo_GKN.png
Gereformeerde Kerken Nederland

Ontstaan: 2009 als afsplitsing van de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) en samenvoeging met de Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld), een eerdere afsplitsing van de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt)

Karakter: orthodox gereformeerd

Quote: Deze kerken erkennen de Heilige Schrift als Gods Woord en willen daarnaar leven. Zij aanvaarden de belijdenisgeschriften, en houden zich aan de gereformeerde Kerkorde.

Grootte: 12 gemeentes

logo_GKV.png
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv)

Ontstaan: 1944. 1 mei 2023 opgegaan in de Nederlandse Gereformeerde Kerken

Karakter: gereformeerd, van traditioneel tot evangelisch

Quote: Wij weten ons met elkaar verbonden door het geloof in God. Hij geeft zich aan ons in Jezus Christus en bezielt ons door zijn heilige Geest.

Grootte: 270 gemeentes

logo_HHK.png
Hersteld Hervormde Kerk

Ontstaan: 2004 als afsplitsing van de Nederlandse Hervomde Kerk die in dat jaar opging in de PKN

Karakter: bevindelijk gereformeerd

Quote: De Hersteld Hervormde Kerk is overeenkomstig haar belijdenis openbaring van de ene heilige katholieke of algemene christelijke kerk.

Grootte: 119 gemeenten en ongeveer 60.000 leden

zevendedagsadventisten.jpg
Kerkgenootschap van de Zevende-dags Adventisten

Ontstaan: 1863

Karakter: protestants adventisme

Quote: Zevendedagsdventisten leven met de Bijbel als leidraad. Dat is de reden dat ze samenkomen op sabbat (zaterdag). Daarnaast wordt de wederkomst van Christus en de gebeurtenissen daaromheen sterker benadrukt dan bij andere christelijke stromingen. Daarom is ook dat element opgenomen in de naam.

Grootte: 64 gemeenten en ongeveer 6.000 leden

leger des heils.png
Leger des Heils

Ontstaan: 1865 in Londen

Internationale organisatie met afdelingen in vele landen.

Karakter: evangelisch

Quote: Iedereen is welkom en iedereen kan een beroep op ons doen.

Grootte: ongeveer 50 korpsen en ruim 5000 leden

NGK-Logo - vierkant.jpg
Nederlandse Gereformeerde Kerken

Ontstaan: 1 mei 2023;  een hereniging van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Karakter: gereformeerd, van traditioneel tot evangelisch

Quote: Samen kerk zijn, een nieuwe gemeenschap van kerken vormen is kostbaar. Een breuk die geheeld wordt is een prachtig getuigenis. We willen daarmee luisteren naar Jezus.

Grootte: 350 gemeentes

logo_NGK.png
Nederlands Gereformeerde Kerken

Ontstaan: 1967 na een scheuring binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). 1 mei 2023 opgegaan in de Nederlandse Gereformeerde Kerken

Karakter: gereformeerd, van traditioneel tot evangelisch

Quote: We zijn gegrepen door het goede nieuws van Jezus voor alle mensen en heel de aarde.

Grootte: 87 gemeentes, ongeveer 33.000 leden

nieuw apostolische kerk.jpg
Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland

Ontstaan: 1878

Karakter: orthodox chiliastisch

Quote: Een kerk waarin mensen zich thuis voelen en vervuld van de Heilige Geest en de liefde voor God, hun leven naar het evangelie van Jezus Christus inrichten, en zich zo op Zijn wederkomst en het eeuwige leven voorbereiden.

Grootte: 60 gemeentes, ongeveer 10.000 leden

logo_OGG.png
Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland

Ontstaan: 1948

Karakter: bevindelijk gereformeerd

Quote: De Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland willen nadrukkelijk staan in de traditie van de Reformatie en de Nadere Reformatie, gegrond op Gods Woord en de belijdenisgeschriften.

Grootte: 60 gemeentes

okkn-logo-nw.png
Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Ontstaan: 1702

Karakter: Afsplitsing van de Rooms-Katholieke Kerk. Verwerpen de onfeilbaarheid van de paus.

Quote: Een katholieke kerk, die de nadruk legt op Woord èn Teken; die zeven sacramenten kent, waarin Gods genade zichtbaar nabij komt.

Grootte: ongeveer 4.700 leden

logo_PKN.png
Protestantse Kerk Nederland (PKN)

Ontstaan: 2004 uit een fusie van de drie Samen op Weg-kerken: de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden

Karakter: van orthodox tot vrijzinnig

Quote: In haar vieren, haar spreken en haar handelen belijdt de Protestantse Kerk in elke tijd en in elke situatie opnieuw dat Jezus Christus Heer en Verlosser van de wereld is. Zo roept ze op tot vernieuwing van het leven in cultuur, maatschappij en staat.

Grootte: ongeveer 1,85 miljoen leden

Rafael Nederland.png
Rafaël Nederland

Ontstaan: 1980

Karakter: evangelisch

Quote: We verlangen ernaar dat iedereen in Nederland zal weten dat hij geliefd is door God en in staat is om anderen lief te hebben (Love). Dat hij herstel vindt en anderen helpt om herstel te vinden (Mend). Dat hij zich ontwikkelt (Train) en zijn leven deelt met mensen om hem heen (Send).

Grootte: 35 gemeenten

logo_remonstranten.png
Remonstranten

Ontstaan: 1619

Karakter: vrijzinnig-liberaal

Quote: Oog hebben voor de menselijke maat in het geloof, dat vinden remonstranten belangrijk.

Grootte: 44 gemeenten

logo_RKK.png
Rooms-Katholieke Kerk Nederland

Ontstaan: 1e eeuw

Karakter: katholicisme

Quote: Volledig bij de gemeenschap van de katholieke Kerk behoort iedereen die zich in eenheid met de paus en de bisschoppen door het belijden van het katholieke geloof en het ontvangen van de sacramenten verbindt met Christus.

Grootte: ongeveer 4 miljoen leden

logo ubn.png
Unie van Baptistengemeenten in Nederland

Ontstaan: 1609

Karakter: baptisme (geloofsdoop)

Quote: Wij leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot ons gekomen is.

Grootte: 80 gemeentes

logo_VPE.png
Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten

Ontstaan: 2002

Karakter: pinksterbeweging

Quote: Wij geloven dat de gemeente de opdracht heeft Gods Koninkrijk bekend te maken op aarde.

Grootte: ongeveer 20.000 leden

vvp_logo.jpg
Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP)

Ontstaan: 1904

Karakter: vrijzinnig

Quote: De VVP staat voor een vrij en ondogmatisch geloof. Dat komt er op neer dat iedereen vrij is om te geloven wat hij of zij wil.

Grootte: onbekend

logo_vGKN.png
voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland

Ontstaan: 2004 als afsplitsing van de Gereformeerde Kerken in Nederland die in dat jaar opging in de PKN

Karakter: gereformeerd

Quote: Wij willen ons kerkzijn vormgeven volgens de Gereformeerde kerkorde.

Grootte: 7 gemeentes en ruim 2000 leden

vrijzinnigen nederland.png
Vrijzinnigen Nederland

Ontstaan: 2018 als onderdeel van het rapport Commissie Vrijzinnigen 2020

Karakter: Verbindt mensen die inspiratie en zingeving willen delen. 

Quote: Iedereen mag bij ons zelf een antwoord verzinnen op de vraag wat het betekent vrijzinnig te zijn.

Grootte: 45 afdelingen van verschillende grootte

samen zijn wijdekerk
bottom of page