top of page

Bijbelgetrouw of uitleggetrouw?

Wil Kruit.

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van de preek van Matthew Vines met de titel "The gay debate", waarvan de vertaling op deze website staat. De preek gaat zorgvuldig in op alle passages die in de Bijbel over homoseksualiteit gaan, of lijken te gaan, zoals de meesten van ons hebben geleerd. Misschien is het goed om te zeggen dat ook ik een christen ben met een oprechte liefde voor de Bijbel als Gods Woord. Ik ben heteroseksueel.


Verstaan wij wat er staat? In mijn beleving worstelen christenen met de traditionele uitleg over Bijbel en homoseksualiteit zolang die uitleg bestaat. De reden daarvan is logisch: wat ons gezegd wordt dat er staat, is in tegenspraak met wat elders in de Bijbel staat, maar als de Bijbel Gods Woord is, dan moet het wel juist zijn wat er staat. Tekst en uitleg worden hier door elkaar gehaald. Het kan natuurlijk niet dat de Bijbel met zichzelf in tegenspraak zou zijn. Wanneer een uitleg van een deel in strijd is met een ander deel, dan kan die uitleg niet kloppen! En dat is niet zo moeilijk te accepteren als het lijkt. Elke uitleg is immers mensenwerk.


Matthew Vines neemt de lezer mee door alle betreffende teksten en laat zien dat de uitleg inderdaad vragen moet oproepen vanuit de kennis die wij nu hebben van de context en de tijd waarin de teksten geschreven zijn. Ik zal zijn exegese niet overdoen, want die is mijns inziens uitstekend. Vines onderbouwt alles wat hij zegt zeer zorgvuldig en neemt de traditionele uitleg beslist serieus en spreekt erover met respect. Toch zie ik een blinde vlek, die ik gevonden heb toen ik zelf op zoek ging in wat er staat. Ten eerste vond ik wat Vines ook zegt: Er is geen Bijbelse leer over seksuele geaardheid. Het gaat in de Bijbel niet over homoseksualiteit als geaardheid, er is slechts sprake van gedrag.


Uit alle teksten die ook Vines beschrijft, blijkt een uniform mensbeeld dat gebruikelijk was in de klassieke tijd, namelijk de overtuiging dat er maar één soort mensen bestaat, die we nu heteroseksueel zouden noemen. Lot vond dat ook: hij biedt de mannen aan zijn deur zijn dochters aan. De context waarin wij de mannen van Sodom moeten plaatsen is door Vines heel goed beschreven. Helaas is dit vreselijke groepsgedrag tegenover vreemdelingen en vijanden ook nu nog terug te vinden in de verslagen over oorlogsmisdaden en de verhalen van Jezidi's in o.a. Afghanistan en Syrië.


Ook in de nieuwtestamentische tijd was dit mensbeeld leidend. Zie o.a. wat Vines schrijft over het commentaar over losbandig gedrag tussen mannen van hetzelfde geslacht. Nergens blijkt enig besef van verschillen in geaardheid. Men kent maar een soort mens. Paulus spreekt over de man-vrouw relatie als natuurlijk, gebruikelijk. En toen viel mijn kwartje. Want als je denkt dat alle mensen hetzelfde zijn, schrijf of spreek je ook met die ene soort mensen in je gedachten. Lees maar, je hoeft de tekst er niet voor te verdraaien. Wanneer Paulus in Romeinen 1 vers 26 en 27 zegt, dat mannen die seks hebben met mannen tegen hun natuur ingaan, is hij dus van mening dat die mannen geschapen zijn als ‘hetero’, om die toen niet bestaande term toch maar te gebruiken.


Wanneer we de huidige termen gebruiken schrijft Paulus dus dat heteroseksuele mensen geen seks mogen hebben met mensen van hetzelfde geslacht. Hij schrijft vanuit het klassieke mensbeeld. Hij heeft het helemaal niet over anders geaarden. En dat geldt voor alle passages in de Bijbel. Ook Vines komt tot die conclusie overigens. Nu kun je concluderen dat als er in de Bijbel maar een soort seksualiteit genoemd wordt, er dus ook maar een soort kan bestaan, maar dat is slechts een van de mogelijke interpretaties. In de Bijbel staat ook niet dat de aarde rond is en om haar as draait, en we weten nu dat er meerslachtige planten bestaan, dat er diersoorten zijn die van geslacht kunnen veranderen, enz. Met de vermeerderde kennis van nu weten we dat er wel degelijk een diversiteit aan geaardheden bestaat, zoals in de hele natuur. En voor al die mensen geldt wat Paulus schrijft, dat zij niet tegen hun eigen natuur in moeten gaan, omdat dat niet goed is voor een mens en ingaat tegen hun Schepper.


Vines beëindigt zijn betoog met een pleidooi voor acceptatie van alle mensen, welke geaardheid zij ook hebben, en voor de erkenning ook voor de gelijkwaardigheid van eerlijke liefdesrelaties op basis van de persoonlijke geaardheid. Ik pleit daarnaast voor erkenning van het feit dat de traditionele uitleg niet klopt. Daar is al een begin mee gemaakt door homofilie op zich niet meer als ziekte te kwalificeren. De huidige opvatting echter dat je wel homo mag zijn, maar je gevoelens moet onderdrukken is onmenselijk, beschadigend en in strijd met wat de Bijbel leert over Gods onvoorwaardelijke liefde en zeer in strijd met Romeinen 1 vers 26 en 27.


Laten we ons houden aan wat Paulus schrijft, namelijk dat een mens niet tegen zijn of haar Schepper in mag gaan, dat we onze eigen geaardheid trouw moeten blijven, welke dat ook is. Laten we erkennen dat niet alleen de planten- en dierenwereld genderdivers is, maar dat mensen dat ook zijn. Met de kennis van nu weten we dat God ons als diverse mensen heeft geschapen, met de gave elkaar lief te hebben. We hoeven niet de teksten van de Bijbel te verdraaien om dat te kunnen geloven. God is goed en zijn Woord ook.


Alleen de uitleg is aan vervanging toe.

 


Recente blogposts

Alles weergeven
Vind je een reactie ongepast?
Meld het!
Vind je een reactie ongepast?
 
Meld het!
samen zijn wijdekerk
bottom of page